Vårt arbeid for økt bærekraft

Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å tilby bærekraftige møteplasser. Dette forventes også av våre samarbeidspartnere, utstillere og besøkende. 

Det er et mål for oss å bruke konsernets samlede kunnskap og ressurser for å bidra til en bærekraftig utvikling både økonomisk, sosialt og miljømessig, og opptre ansvarlig i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft. 

Virksomheten påvirker det ytre miljø gjennom drift og gjennomføring av arrangementer i Norges Varemesse og Oslo Spektrum. Konsernet jobber aktivt for at påvirkningen skal være så beskjeden som mulig, blant annet gjennom energi-effektiv drift og ansvarlig avfallshåndtering. 

Virksomheten er Miljøfyrtårnsertifisert og et arrangement (Nor-Shipping) er ISO:20121 sertifisert.  

Miljøfyrtårn 
Norges Varemesse har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2012, og ble resertifisert i 2019. Dette er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Som sertifisert virksomhet både som byggeier og grønne arrangement, oppfyller vi krav om at tiltak gjennomføres løpende for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Ordningen gir oss verktøy for å jobbe konkret med bærekraftstiltak, blant annet innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport, energibruk og innkjøp. 

ISO:20121 – Sustainable Event Management Systems 

ISO:20121 er en standard for bærekraftige arrangementer og et praktisk verktøy for å lede arrangementer slik at de bidrar til de tre dimensjonene av bærekraft – økonomi, miljø og samfunn.  

OL i London brukte den standarden, Bislet Games bruker den og nå også vår internasjonale møteplass for alle innen shipping og havbasert næring, Nor-Shipping. 

Bærekraftspolicy 

Norges Varemesse skal være en ledende aktør og inspirasjonskilde i Norge og internasjonalt, innenfor bærekraftige møteplasser og arrangementer. 

Vi skal oppnå dette ved å tilfredsstille aktuelle krav og forventninger fra våre interessenter og ved kontinuerlig å utvikle og forbedre vårt ledelsessystem og bærekrafts-arbeid innenfor miljø, sosialt og økonomi.  

Alt vårt arbeid skal ha full transparens mot omverden og aktivt kommuniseres utad. 

Vi skal beskytte det ytre miljø mot forurensning ved valg av miljøvennlige materialer og prosesser. For å oppnå vår målsetting skal vi søke å heve alle medarbeideres bevissthet og kunnskapsnivå på områdene helse, miljø og sikkerhet (ESG). 

 
Bærekraftsarbeidet baseres på følgende bærekraftsmål (SDG) 

Vi skal være en ledende aktør og inspirasjonskilde i Norge og internasjonalt, innenfor bærekraftige møteplasser og arrangementer. Bærekrafts-arbeidet baserer seg følgende bærekrafts-mål (SDG)  

SDG 11: Bærekraftige byer og samfunn. 
Norges Varemesse ønsker gjennom egne aktiviteter å påvirke nærområdet og samfunnet på en positiv måte. Herunder også i vårt arbeid med utvikling av eiendom, samt etablering av egne messer/konferanser med fokus på temaet for eksempel FoodScape og Evolve Arena. 

SDG 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 
Norges Varemesse satte i 2020 særlig søkelys på ansvarlig forbruk og produksjon.  

SDG 17: Samarbeid for å nå målene 
Norges Varemesse er et sentralt møtested som samler 4-5.000 utstillere og rundt 500.000 personer besøker arenaene våre hvert år. Å finne og kommunisere bærekrafts-løsninger i samarbeid med både leietagere og leverandører har fokus. 

Ingen kan gjøre alt, men alle kan bidra LITT! 

SMAK 2020, Norges viktigste møteplass for de som jobber med mat og drikke Norges brukte dette som gjennomgangstema og det ble iverksatt en rekke bærekraftstiltak overfor både utstillere, stand-byggere og besøkende. Ved et så stort arrangement med 440 utstillere og nesten 26.000 besøkende blir det mye avfall.  Et særlig fokus ble derfor satt på avfallshåndtering der det ble sortert i hele 8 fraksjoner etter grundig informasjon og tydelig merking. Nok et eksempel på gode tiltak under arrangementet var at all emballert overskuddsmat etter messen ble sendt til Matsentralen for videre bruk.  

Gjennom året arbeider vi løpende med bærekraftstiltak både som byggeier og for å gjøre våre arrangementer grønnere. I 2020 var det etterhvert naturlig nok hovedfokus på konsekvenser ifm corona-pandemien, bl.a. med best mulig ivaretagelse av våre ansatte enten de var permitterte eller i jobb. Alle til enhver tid gjeldende smittevernregler og -tiltak for å ivareta ansatte, utstillere og besøkende har vært ivaretatt i tett samarbeid med myndighetene. 

Innholdsoversikt